OM OSS

SmartDNA Protection Nordic AB verksamhet omfattar säkerhetsprodukter samt säkerhetskonsulter. Bolaget har varit verksamt sedan 2009.

Vi har 4 st erfarna säkerhetskonsulter, som samtliga varit verksamma i skarp verksamhet inom myndigheter och näringsliv.

Bland våra kunder kan nämnas BMW Norden, Bavaria, Toyota, If, Moderna Försäkringar, Bantorget Förvaltning, Advokatbyrån Elisabeth Fritz, Polisen, Åhlens, Bavaria, Vattenfall, m.m.

Vi stödjer våra kunder med verksamhetsanalys, inhämtar information om hotbilder mot person, varumärke och egendom samt skydd av verksamheter.

Vi har en bakgrund från SAS, Jernhusen, Försvaret, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten vilket har gett oss en unik erfarenhet av att analysera, agera, leda insatser och i skarpt läge inhämta svåråtkomlig information, analysera samt hantera känsliga situationer. Vår erfarenhet av kris-hantering på olika nivåer är mycket stor.

Vi är mycket erfarna att arbeta i skarpt läge med att bedöma hot och risker, fatta strategiska och operativa beslut samt vara flexibla inom uppdraget. De analysbaserade underlag vi tar fram dimensionerar sedan säkerhetsåtgärden vilket gör oss till en kostnadseffektiv partner.

Vi har vana av samverkan med myndigheter avseende bland annat grov organiserad brottslighet , terrorism nationellt och internationellt och vet av erfarenhet att kommunikation och nära dialog med både uppdragsgivare och samverkanspartners är av största vikt för ett lyckat resultat.

Vårt arbetssätt utgår från Säkerhetspolisens beprövade metoder. Vi använder oss av flertalet inhämtningsmetoder där OSINT (open source intelligence) samt Osprey (intelligence Global risk areas). 

Utöver det använder vi oss av välbeprövade verktyg för att följa strömningar på internet.Vi arbetar med bakgrundskontroller på olika nivåer. Den grundläggande nivån innehåller id-, juridisk- samt ekonomisk kontroll. Vid fördjupad bakgrundskontroll lägger vi till CV-verifiering, kvalitetssäkring av referenser samt genomlysning av sociala medier och nyhetskällor.

 

Vi håller även säkerhetssamtal. Vid våra tidigare anställningar på respektive myndighet har vi rekryterat till säkerhetsskyddsklass 2 vilket gör oss till en pålitlig och trygg partner. Vi har erfarenhet från spaning och HUMINT vilket gör att vi vid behov har förmåga fördjupa informationsinhämtningen ytterligare.

Vårt arbetssätt utgår från Säkerhetspolisens beprövade metoder där förebyggande säkerhetsarbete är en av våra hörnstenar och personskydd är den sista åtgärden.

Vi har arbetat med att skicka ut våra tidigare medarbetare i svåra miljöer och detta föregicks alltid av en riskanalys samt upplägg vid en akut uppkommen situation. Vi har vana av att arbeta proaktivt, reaktivt samt vid omedelbart uppkomna situationer. Vi har arbetat operativt i särskilda händelser som bland annat Toppmötet 2017, Drottninggatan, Estonia, 11 september.

SmartDNA Protection Nordic AB har beprövade Kvalitetsledningssystem, Miljöpolicy och Informationssäkerhetspolicy


Våra anställda är:

Niklas Tengberg, fd Risk & Säkerhets chef ICA E-handel, Guldfynd

Gustaf Juhlin Vd, riskanalyser, ekonomi, skalskydd


Ägare:

Leif Svensson, fd kapten i försvaret, Säkerhetschef Arlanda/Bromma, VD G4S Cash Service, Säkerhetschef Jernhusen, Head of Corporate Security& Emergency Resonse SAS.